De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Over Monumentenwacht

De monumentenwachtverenigingen zijn in iedere Vlaamse provincie werkzaam. Hun hoofddoelstelling is "preventief onderhoud" van waardevol erfgoed. Door middel van een regelmatige controle van monumenten en niet-beschermd waardevol patrimonium trachten ze kleine gebreken tijdig op te sporen en ernstige gevolgschade te voorkomen.

De bouwkundige monumentenwachters gaan op een grondige en gedetailleerde wijze na welke de bouwfysische toestand is van de waardevolle gebouwen, aangesloten bij de vereniging.

De monumentenwachters interieur inspecteren de toestand van het roerend erfgoed en de interieurs.

Op iedere inspectie volgt een uitvoerige rapportering aan de eigenaar/beheerder.

Hierdoor wordt bedreigende schade tijdig opgespoord en een preventief behoud in de hand gewerkt.

De vijf Vlaamse provinciale monumentenwachtverenigingen werken samen met Monumentenwacht Vlaanderen.

Deze functionaliteit is uitgeschakeld door je cookie policy instellingen.
Je kunt deze instellingen aanpassen op de cookie policy pagina.

De commentaarstem legt uit wat Monumentenwacht Limburg doet. De uitleg wordt ondersteund door animaties en beelden van monumentenwachters aan het werk.  

Tekst in beeld
Monumentenwacht Limburg 

Commentaarstem
Erfgoed is een kostbare erfenis uit het verleden …  

Animatie
Monumentenwachters beklimmen een kerk.

Commentaarstem
… en dient met de grootste zorg behandeld te worden. Historische gebouwen zijn kwetsbaar en makkelijk onderhevig aan verval. Een periodiek onderhoud is dan ook van enorm belang. 

Beelden
Luchtbeelden van een kerk waarop 2 monumentenwachters aan het werk zijn.

Commentaarstem
Monumentenwacht Limburg monitort de gebouwen en interieurs van waardevol erfgoed – zowel beschermd als niet-beschermd. De monumentenwachters informeren en sensibiliseren hun leden hoe ze hun monument regelmatig en goed kunnen onderhouden. Zo vermijden eigenaars grote kosten en beheren ze het erfgoed beter. 

Tekst in beeld
Voor wie?

Beelden
Illustraties tonen de taken die Monumentenwacht Limburg uitvoert en de soorten erfgoed die het helpt beschermen en onderhouden.  

Commentaarstem
Elke eigenaar of beheerder van al dan niet beschermd waardevol erfgoed kan een lidmaatschap bij Monumentenwacht aangaan. Monumentenwacht gaat voor een integrale erfgoedbenadering. Er is expertise over Interieur, Bouwkundig , archeologisch, industrieel en varend erfgoed. 

Tekst in beeld
Werking 

Commentaarstem
Monumentenwacht bestaat uit een koepelorganisatie.

Tekst in beeld
Monumentenwacht Vlaanderen vzw

Beelden
Een kaart van België waarop Vlaanderen geel gemarkeerd is. De tekst op de pancarte wordt achtereenvolgens vervangen door de focus van de dienstverlening, respectievelijk “Archeologie”, “Varend erfgoed” en “Kostprijs indicatie (KPI)”. 

Commentaarstem
Monumentenwacht Vlaanderen vzw. Zij zorgen voor een uniforme werking over de provinciegrenzen heen. Hun dienstverlening richt zich hoofzakelijk op Monumentenwacht Archeologie, Monumentenwacht Varend erfgoed en de Kostprijsindicatie.  

Animatie
Inzoomen op een gebouw op de kaart.  

Commentaarstem
Bij dit laatste maakt Monumentenwacht Vlaanderen een objectieve kostenraming op voor onderhoudswerken gekoppeld aan een langetermijnplanning.

Beelden
Twee vrouwelijke monumentenwachters komen aan met de bestelwagen en bellen aan bij eigenaars en beheerders. Ze inspecteren hun erfgoed.  

Commentaarstem
Daarnaast heeft elke provincie een monumentenwachtvereniging. Hier staan Monumentenwachters in nauw contact met de eigenaars en beheerders. Aan de hand van regelmatige inspecties worden, vaak onzichtbare gebreken, tijdig vastgesteld en kunnen ze meteen aangepakt worden. Een inspectie gebeurt best om de vier jaar, ook na restauratie.

Beelden
Luchtbeelden van een kerk waarop monumentenwachters aan het werk zijn.  

Commentaarstem
Deze preventieve aanpak zorgt ervoor dat op langere termijn dure en ingrijpende restauraties kunnen vermeden worden.  

Beelden
Glas-in-loodraam in een kerk 

Commentaarstem
En historisch materiaal wordt hierdoor optimaal bewaard. 

Animatie
Beelden van een kerk en een interieur met repectievelijk opschrift "Bouwkunde" en "Interieur"

Commentaarstem
Er is een Bouwkundig en een interieurluik, elk met hun eigen specifieke expertise.  

Tekst in beeld
Monumentenwachters Bouwkunde 

Commentaarstem
Veiligheid en bereikbaarheid zijn essentieel bij een periodiek onderhoud van een gebouw.  

Beelden
Twee mannelijke monumentenwachters stappen uit de bestelwagen stappen bij een molen. Ze beklimmen de molen voor inspectie en om kleine herstellingen uit te voeren aan het dak. Ze inspecteren ook het interieur van de molen.  

Commentaarstem
Een goed bereikbaar gebouw wordt immers veel gemakkelijker en regelmatiger onderhouden. Daarom geeft Monumentenwacht bij restauraties ook advies bij het correct plaatsen van de nodige ladder- en klimhaken. De monumentenwachters voeren tijdens of in navolging van een inspectie zelf ook kleine noodherstellingen uit. Denk hierbij aan het terugplaatsen van een weggevallen lei, het ontstoppen van een afvoer of het herstellen van een gescheurde goot. Op die manier wordt grotere gevolgschade vermeden. 

Tekst in beeld
Monumentenwachters interieur

Beelden
Twee vrouwelijke monumentenwachters inspecteren een interieur. 

Commentaarstem
De monumentenwachters interieur geven naast het inspecteren en rapporteren ook gratis workshops aan de abonnees. Zoals bijvoorbeeld "Het onderhoud van metaal".
Deze ondersteuning zorgt ervoor dat eigenaars op een correcte manier hun kunstschatten kunnen onderhouden.  

Beelden
Monumentenwachters inspecteren het interieur van een kerk. 

Commentaarstem
De interieurwachters voeren eveneens kleine noodherstellingen uit, zoals het fixeren van verflagen in afwachting tot een restauratie, het ontstoffen van beelden of het verwijderen van oppervlakteschimmel. 

Tekst in beeld
Toestandsrapport

Beelden
Monumentenwachters overlopen het rapport met een eigenaar.  

Commentaarstem
Elke inspectie resulteert in een gedetailleerd toestandsrapport met aanbevelingen voor onderhoud en herstel. Op die manier heeft de eigenaar een duidelijk beeld van wat er wanneer dient te gebeuren om het erfgoed zo optimaal mogelijk te bewaren. Deze aanbevelingen zijn objectief en volledig vrijblijvend. 

Beelden
Animatie met illustraties van een rapport dat de stempel “Officieel Document” krijgt. 

Commentaarstem
Het rapport van Monumentenwacht kan, voor beschermde gebouwen, een waardevol onderdeel zijn bij de opmaak van een restauratiedossier of een beheersplan. Dit wordt immers door het Agentschap Onroerend Erfgoed als officieel document aanvaard. 

Tekst in beeld
Vernieuwde aanpak

Animatie
De animatie illustreert de variatie aan leden en de voordelen van het lidmaatschap en de nieuwigheden.  

Commentaarstem
Steeds meer speelt Monumentenwacht in op de individuele noden van de abonnees. Deze zijn immers zéér divers. Zo wordt er sinds enkele jaren aansluitend op elke inspectie 2 uur gratis nazorg aangeboden. Ook het bouwkundig rapport werd geoptimaliseerd. Dit resulteert in een functioneel opgedeeld rapport aangevuld met een onderhoudskalender die een beknopt en visueel overzicht geeft van alle onderhoud- en instandhoudingswerken die in de komende 12 jaar ingepland moeten worden. Ten slotte werd de mogelijkheid gecreëerd voor eigenaars of beheerders van een groter aantal erfgoedobjecten om een lidmaatschap op maat aan te gaan. 

Tekst in beeld
Monumentenwacht Limburg

Animatie
Illustraties om de gesproken tekst te illustreren zoals een rapport, een kalender.
Vervolgens wordt de kaart van Limburg getoond, met het euroteken en monumentenwachters.  

Commentaarstem
Monumentenwacht Limburg legt de focus hoofzakelijk op het stimuleren van een preventief erfgoedbeleid in de 44 Limburgse Gemeenten. Bij een steeds toenemende druk op de financiële middelen is deze aanpak immers de meest efficiënte. Investeren in preventie loont!

Tekst in beeld
Voorbeeldgemeente

Animatie
Het dorpskernbord van de gemeente Riemst, verschillende soorten erfgoed en verschillende soorten leden. 

Commentaarstem
De gemeente Riemst past dit preventief erfgoedbeleid reeds toe. Elke eigenaar van een beschermd erfgoedobject kan hier dankzij de gemeente gratis aansluiten bij Monumentenwacht Limburg. Daarnaast werd hier een gemeentelijk subsidiereglement uitgewerkt.  

Beelden
Verschillende vierkantshoeves en landschappen

Commentaarstem
Wanneer een inspectie van Monumentenwacht plaats vindt en de abonnee kan aantonen dat hij of zij effectief iets heeft gedaan met de dringende aanbevelingen uit het toestandsrapport krijgt men de inspectiekost integraal terugbetaald. Deze financiële ondersteuning zorgt mede voor een opwaardering van het lokale erfgoed. Dit komt de authenticiteit van de gemeente enkel ten goede. Daarnaast heeft de gemeente, als eerste aanspreekpunt voor haar inwoners, een duidelijk beeld over de toestand van het erfgoed op hun grondgebied. 

Tekst in beeld tijdens interview
Filip De Geest, private eigenaar van erfgoed.

Beelden
Gevelplaatje van het gebouw in kwestie: “Oude Winning” in Riemst-Herderen.  

Filip De geest
Het is interessant dat ge kunt zien wat er met uw pand aan de hand is en zo kunt inspelen op de noden en dan de kosten op die manier dan ook proberen drukken door op tijd in te grijpen.”

Animatie
Getekende animatie van Bokrijk in bovenaanzicht.
De animatie zoomt in op aparte gebouwen uit Bokrijk waar een monumentenwachter op inspectie is en er bezoekers rondwandelen.  

Commentaarstem
Ook het Openluchtmuseum Bokrijk dat sinds 1996 beschermd werd als monument maakt gebruik van een collectief lidmaatschap op maat. De indrukwekkende verzameling van authentiek onroerend erfgoed, afkomstig uit verschillende Vlaamse regio’s en tijdsperiodes zal na de restauratie door Monumentenwacht Limburg periodiek gemonitord worden. Deze boeiende samenwerking zorgt ervoor dat dit bijzonder waardevolle erfgoed ook voor volgende generaties optimaal bewaard blijft. 

Beelden
Een kapel in een landschap en enkele andere voorbeelden van klein onroerend erfgoed. De beelden gaan over in luchtbeelden boven velden met een kapel.  

Commentaarstem
Een andere focus binnen de provincie Limburg is het investeren in het behoud en beheer van Klein niet beschermd Historisch erfgoed. Meer bepaald van kappellen, bron - en waterputten, schandpalen en kiosken. Deze kleine relicten vertellen immers vaak mooie verhalen die van generatie op generatie overgegaan zijn. Wanneer deze fragiele landschapselementen zouden verdwijnen, verdwijnt er onherroepelijk ook een stuk Limburgse geschiedenis. Daarom stelt de provincie Limburg sinds 2015 extra middelen ter beschikking om dit waardevolle erfgoed in stand te houden. 

Tekst in beeld
Toekomst

Animatie
Een monumentenwachter, een draaiende molen, een man die er een foto van neemt en andere bezoekers bij de molen en de kapel ernaast.  

Commentaarstem
Ook in de toekomst zal de aandacht van Monumentenwacht Limburg zich verder richten op de versteviging van de samenwerking met alle gemeenten en andere erfgoedactoren gericht op een preventief erfgoedbeleid. Het Doel? Ons Limburgse erfgoed, als bron van kennis en toerismebeleving, op lange termijn optimaal bewaren. 

Eindbeeld
Een illustratie van een monumentenwachter bij een kapel en de logo’s van de provincie Limburg, van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed en van Monumentenwacht Limburg.  

Commentaarstem
Meer informatie? Die vind je op de site van Monumentenwacht Limburg, www.monumentenwacht.be.