De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

Subsidiereglement voor bedrijfsgerichte acties voor de versterking van de exploitatie van kleinschalige logies in Limburg

Besluit van 18 oktober 2017

De provincieraad van Limburg,

Gelet op volgende doelstelling, actieplan en actie van het provinciale beleid 2014-2019:

 • beleidsdoelstelling 2017140001 ”Sterk Limburg”;
 • actieplan 2017140024 “Limburg verder uitbouwen tot een competitieve toeristische regio”;
 • actie 2017140239 “Het realiseren van innovatieve markt-productcombinaties met een sterke wervingskracht”;

Gelet op het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK), zoals voorgesteld door de Vlaamse Regering d.d. 2013-07-16;

Overwegende dat, in het kader van SALK, de deputatie prioriteiten in diverse provinciale beleidsdomeinen in de beleidsnota “Eén, Sterk, Sociaal en Duurzaam Limburg 2013-2019” heeft vastgelegd;
dat deze provinciale beleidsmatige prioriteiten hun vertaling vinden in de door de provincieraad goedgekeurde financiële meerjarenplanning;
dat SALK, in het bijzonder het V²O-principe en de voorgestelde zeshoek met randvoorwaarden, wordt beschouwd als een basisstrategie waaraan de provincie Limburg ook na de SALK-planperiode verder een duurzame invulling en uitvoering wil geven;
dat deze uitvoering wordt geïntegreerd in o.m. het provinciale cluster- of speerpuntenbeleid en het provinciale beleid over toerisme en vrijetijdseconomie;

Gelet op het “Strategisch actieplan voor het toerisme in Limburg” (STAP) 2014-2019;

Overwegende dat volgende strategische en operationele doelstellingen inzetten op het versterken van het ondernemerschap:

 • strategische doelstelling 1: de slagkracht van de toeristische sector versterken
 • ­strategische doelstelling 4: de winstmarge en werkgelegenheid in de toeristische sector in Limburg doen stijgen
 • operationele doelstelling 4: ondersteunen en versterken van toeristische ondernemingen;

dat volgende strategische en operationele doelstellingen inzetten op het verhogen van de klanttevredenheid:

 • strategische doelstelling 2: de gasttevredenheid verhogen door een kwalitatief en attractief aanbod
 • operationele doelstelling 7: versterken van een gastvrij en professioneel toeristisch onthaal;

Overwegende dat in 2015 het kleinschalige logies 78 % (823 van de 1.048 logies) van het logiesaanbod bedroeg;

Overwegende dat in 2015 het kleinschalige logies 18,1 % (7 011 van de 31.632 bedden) van de overnachtingscapaciteit vertegenwoordigde;

Overwegende dat naar rato van de vertegenwoordiging van het kleinschalige logies in het totale logiesaanbod, de directe en indirecte tewerkstelling overeenkwam met 1 424 VTE’s (cijfers 2014);

Overwegende dat gasten afhankelijk van het type logies per persoon per nacht tussen de 34,91 euro en 143,95 euro besteedden:

 • hotels: 143,95 euro
 • gastenkamers: 95,66 euro
 • kampeerlogies: 37,76 euro
 • vakantieparken: 34,91 euro
 • vakantiewoningen: 76,30 euro
 • vakantielogies: 85,98 euro;

dat dit in 2015 overeenkwam met een geschatte economische impact van 53.213.293,66 euro;

Overwegende dat de uitbaters van het kleinschalige logies meestal starten vanuit een passie om mensen te verwennen;
dat wordt vastgesteld dat de ondernemerschapscompetenties van de uitbaters nog verder kunnen worden ontwikkeld;
dat in de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering nog een kwaliteitsslag kan worden gemaakt;
dat de provincie Limburg aan de uitbaters van het kleinschalige logies een professionaliseringstraject, bestaande uit een doorlichting van de exploitatie op het vlak van management en infrastructuur, een mystery visit-rapport, een maatgerichte begeleiding en coaching en collectieve inspiratiesessies zal aanbieden;
dat dit traject zal resulteren in een groeiplan op maat van de onderneming of exploitatie;
dat met deze subsidieregeling een quick win op het groeiplan kan worden gerealiseerd doordat één  bedrijfsgerichte actie ter versterking van de exploitatie van het kleinschalige logies versneld kan worden uitgevoerd;
dat hierdoor de kwaliteit van het management van de exploitatie versneld kan worden versterkt met een positieve impact op het toeristische ondernemerschap en op de kwaliteit van het toeristische verblijf in Limburg;
dat hierdoor de economische weerbaarheid en vitaliteit van de vrijetijdssector in zijn geheel toeneemt;

Gelet op het decreet houdende het toeristische logies, d.d. 5 februari 2016 zoals gewijzigd door het decreet van 10 maart 2017;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies;

Gelet op artikel 18 ”Consultancysteun voor kmo’s” van de verordening (EG) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

Overwegende dat het om bovenvermelde redenen aangewezen is om over te gaan tot de vaststelling van deze subsidieregeling;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige subsidies;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 24 oktober 2012 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en de normen voor reservevorming;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 maart 1996 betreffende de herkenbaarheid van het provinciebestuur in provinciale subsidiereglementen;

Gelet op de budgetsleutel “2017/649010/2/0522/2TO0701n – Werkingssubsidies aan ondernemingen/Toerisme - Infrastructuur/Versterking van de exploitatie van het kleinschalige logies” (ramingsnummer 2017000558) van het provinciebudget en meerjarenplan;

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet;

Besluit

I Voorwerp van het subsidiereglement

Artikel 1: doel en doelgroep

Binnen de perken van het jaarlijks vastgestelde budget kan de deputatie een subsidie verlenen aan het kleinschalige logies voor de versterking van de exploitatie van het kleinschalige logies.

Met dit subsidiereglement wil de provincie Limburg een nieuw toeristisch impulsbeleid ontwikkelen, complementair ten aanzien van het Vlaamse subsidiekader en passend in het nieuwe Vlaamse logiesdecreet.

Artikel 2: verklaring termen of begrippen

Toerist: elke persoon die zich met het oog op vrijetijdsbesteding, ontspanning, persoonlijke ontwikkeling, beroepsuitoefening of zakelijk contact begeeft naar of verblijft in een andere dan zijn alledaagse leefomgeving.

Toeristisch logies: elke constructie, inrichting, ruimte of terrein, in eender welke vorm, dat aan één of meer toeristen tegen betaling de mogelijkheid tot verblijf biedt voor één of meer nachten en dat wordt aangeboden op de toeristische markt.

Exploitant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een toeristisch logies, zoals hierboven vermeld, exploiteert, voor de rekening van wie een toeristisch logies wordt geëxploiteerd of die tot de exploitatie wordt gemachtigd op grond van een rechtsgeldige exploitatieovereenkomst.

Kamergerelateerd logies: een inrichting met één of meer verhuureenheden of een ruimte die mogelijkheid tot verblijf in de betekenis van toeristische logies biedt.

Verhuureenheid: een hotelkamer, een gastenkamer, een vakantiewoning of een afzonderlijk te huren kamer, ruimte of eenheid van een kamergerelateerd logies waar kan worden overnacht door één of meer toeristen.

Kleinschalig toeristisch logies: een kamergerelateerd logies met maximaal 15 verhuureenheden en 32 slaapplaatsen.

Gastenkamerexploitatie: een toeristisch logies dat op de toeristische markt wordt aangeboden met de benaming gastenkamer, bed and breakfast, B&B of een afgeleide benaming, term, vertaling of schrijfwijze van één van die benamingen. Een gastenkamerexploitatie is beperkt tot 15 gastenkamers en maximaal 32 slaapplaatsen. Naast hun gastenkamer hebben de logerende toeristen minstens toegang tot een ruimte in de exploitatie waar contact met de gastheer mogelijk is.

Gastenkamer: een kamer of een ruimte van een gastenkamerexploitatie waarin wordt overnacht door één of meer toeristen.

Hotel: een toeristisch logies dat op de toeristische markt wordt aangeboden met de benaming hotel, hotellerie, hostellerie, relais, inn, motel, pension of een afgeleide benaming, term, vertaling of schrijfwijze van één van die benamingen.

Hotelkamer: een kamer of ruimte van een hotel waarin wordt overnacht door één of meer toeristen.

Vakantiewoning: een toeristisch logies dat op de toeristische markt wordt aangeboden met de benaming vakantiewoning, vakantieappartement, vakantiestudio, vakantiebungalow, vakantiehuis, vakantievilla, vakantiechalet of een afgeleide benaming, term, vertaling of schrijfwijze van één van die benamingen.

Erkenning: de exploitant van een toeristisch logies kan vrijwillig voor zijn toeristisch logies een erkenning aanvragen bij Toerisme Vlaanderen.

Externe deskundige/expert:

 • een adviesverlener die over de benodigde kennis of expertise beschikt om ondernemers te coachen/begeleiden in het management van de exploitatie of in het maken van bewuste en strategische keuzes voor de verdere groei van het kleinschalige logies. De externe deskundige/expert kan zowel een onderneming als een kennisinstelling zijn
 • een specialist binnen zijn vakgebied.

Groeiplan: het plan als resultaat van het professionaliseringstraject, aangeboden door de provincie Limburg en Toerisme Limburg. 

Bedrijfsgerichte actie: het uitdiepen van een aspect van de exploitatie beschreven in het groeiplan en het uitvoeren van de hierbij behorende acties.

Professionaliseringstraject: een traject ontwikkeld door de provincie Limburg in samenwerking met Toerisme Limburg om de ondernemerschapscompetenties van exploitanten van kleinschalige logies te versterken. Het traject bestaat uit een doorlichting van de exploitatie op het vlak van management en infrastructuur, een mystery-visitrapport, een maatgerichte begeleiding en coaching en collectieve inspiratiesessies. 

II Voorwaarden voor subsidietoekenning

Artikel 3: voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de exploitant van een kleinschalig toeristisch logies, gevestigd op het grondgebied van de provincie Limburg (B), zijn
 • op het moment van de aanvraag, voldoen aan alle voorschriften van het logiesdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten
 • in het bezit zijn van een erkenning van het logies door Toerisme Vlaanderen volgens het decreet houdende het toeristische logies van 10 maart 2017 of een vergunning van het logies door Toerisme Vlaanderen volgens het decreet houdende het toeristische logies van 10 juli 2008
 • voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit eerdere toekenningen van gelijkaardige of andere subsidies van de provincie Limburg
 • in het jaar van indiening van de aanvraag nog geen subsidie hebben toegekend gekregen in het kader van deze subsidieregeling
 • in het bezit zijn van een groeiplan, dat is opgesteld in uitvoering van het professionaliseringstraject dat door de provincie Limburg en Toerisme Limburg wordt aangeboden.

Artikel 4: voorwaarden waaraan het project inhoudelijk moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project inhoudelijk aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • passen in een groeiplan, dat is opgesteld in uitvoering van het professionaliseringstraject dat door de provincie Limburg en Toerisme Limburg wordt aangeboden
 • de aanvraag moet betrekking hebben op één bedrijfsgerichte actie ter versterking van de exploitatie van het kleinschalige logies en dit in uitvoering van één van de aspecten m.b.t. het management, zoals opgenomen in het groeiplan.

Artikel 5: voorwaarden waaraan het project financieel moet voldoen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project aan de volgende voorwaarden financieel voldoen:

 • het project mag nooit voor meer dan 100 % gefinancierd worden.

III Indiening van de subsidieaanvraag

Artikel 6: de termijn, wijze en het adres van de indiening van de aanvraag

Aanvragen tot het verkrijgen van een subsidie kunnen continu worden ingediend, doch om nog in aanmerking te kunnen komen binnen het lopende jaar moet de aanvraag uiterlijk 31 oktober van dat jaar worden ingediend.

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie kan op de volgende wijze gebeuren:

 • per post
 • afgeven tegen ontvangstbewijs
 • elektronisch.

Elektronische indiening geniet de voorkeur.

Meteen na het indienen wordt de ontvangst van de aanvraag bevestigd en worden het verdere verloop en eventuele bijkomende instructies meegedeeld aan de aanvrager. 

De aanvraag moet ingediend worden op volgend adres:
Toerisme
Directie Ondernemen
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT
Tel. 011 23 74 28
E-mail toerisme@limburg.be

Artikel 7: documenten in te dienen bij de aanvraag

Voor iedere aanvraag moeten de volgende documenten in 1 exemplaar ingediend worden:

 • een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier
 • een bewijs van een erkenning van het logies door Toerisme Vlaanderen volgens het decreet houdende het toeristische logies van 10 maart 2017 of een vergunning van het logies door Toerisme Vlaanderen volgens het decreet houdende het toeristische logies van 10 juli 2008
 • een geldige offerte voor een bedrijfsgerichte actie of verscheidene offertes voor zover deze offertes allemaal betrekking hebben op verschillende elementen van één en dezelfde bedrijfsgerichte actie, gedateerd maximaal 1 maand voor het indienen van de aanvraag
 • een verklaring dat de prestaties waarop de offerte(s) betrekking heeft (hebben), binnen een termijn van 120 kalenderdagen na de subsidietoekenning door de deputatie, zullen zijn uitgevoerd
 • het groeiplan, dat is opgesteld in uitvoering van het professionaliseringstraject dat door de provincie Limburg en Toerisme Limburg wordt aangeboden.

Bij een elektronische aanvraag geldt het mailbericht als ondertekening.
Het aanvraagformulier en de modellen van de bij te voegen documenten kunnen op het adres vermeld in bovenvermeld artikel opgevraagd worden of kunnen van de bovenvermelde website worden gehaald.
 

IV Toetsing van de subsidieaanvraag

Artikel 8: toetsing op volledigheid

De aanvraag wordt onderzocht op volledigheid.

De aanvrager die een onvolledige aanvraag indient, krijgt schriftelijk de vraag om de ontbrekende documenten alsnog in te dienen binnen de meegedeelde termijn. Een aanvraag die niet vervolledigd wordt binnen deze termijn komt in dat jaar niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement.
Hiervan wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 9: toetsing aan de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen en aan de voorwaarden waaraan het project inhoudelijk en financieel moet voldoen

De aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden vermeld in het reglement.

Indien nodig voor de beoordeling van de aanvraag, kan door de dienst Economie van de provincie Limburg een bespreking en een bijsturing van de voorgestelde aanvraag met de aanvrager worden gevraagd. Hiervan wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld. De aanvraag wordt slechts verder behandeld na indiening van de gevraagde projectbijsturingen. De ontvangst van de projectbijsturingen wordt meteen bevestigd. Wanneer op een schriftelijke vraag tot projectbijsturing of uitnodiging tot bespreking geen antwoord wordt gegeven binnen de erin vermelde termijn, wordt de aanvrager geacht definitief af te zien van zijn aanvraag tot subsidiëring. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 10: toetsing op krediet

Indien de kredieten die in het budget voor dit reglement zijn ingeschreven, uitgeput zijn, komt de aanvraag in het lopende budgetjaar niet meer in aanmerking voor toekenning en moet de aanvrager in het nieuwe budgetjaar een nieuwe aanvraag indienen om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie.

In voorkomend geval wordt in de eerste plaats rekening gehouden met de postdatum of bij onleesbaarheid de datum van ontvangst van de aanvraag en komen de aanvragen chronologisch in aanmerking.

De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 11: besluitvorming over de subsidieaanvraag

De deputatie beslist binnen 60 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag of in voorkomend geval vanaf de datum van ontvangst van de ontbrekende documenten/gegevens bedoeld in artikel 9 of de aanvraag al of niet in aanmerking komt voor een subsidie en bij een toekenning van een subsidie welk subsidiebedrag wordt toegekend.
De aanvrager zal schriftelijk in kennis gesteld worden van de beslissing.

 

Per kalenderjaar kan voor slechts één bedrijfsgerichte actie een subsidie worden toegekend.

V Berekening van het subsidiebedrag

Artikel 12: bepaling van het subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 75 % van de door de deputatie aanvaarde subsidiabele kosten.

Het toe te kennen subsidiebedrag wordt berekend op basis van de door de aanvrager ingediende offerte of ingediende offertes. Het definitieve subsidiebedrag wordt na de indiening van de nodige documenten ter verantwoording van de aanwending van de toegekende subsidie berekend op basis van de werkelijke uitgaven na de projectuitvoering en nadat aan de voorwaarden van artikels 16 en 17 werd voldaan. Enkel uitgaven die gedetailleerd bewijsbaar zijn en die officieel boekhoudkundig ingeschreven zijn, worden aanvaard voor de bepaling van het definitieve subsidiebedrag.

De bepaling van de provinciale subsidie wordt beperkt tot de kosten voor de inzet van (een) externe deskundige(n)/expert(en) voor de uitvoering van één bedrijfsgerichte actie ter versterking van de exploitatie van het kleinschalige logies.
Btw is enkel subsidieerbaar indien deze door de aanvrager niet kan worden gerecupereerd.

Alle andere kosten zijn uitgesloten voor de subsidieberekening.

Artikel 13: maximumsubsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 7.500,00 euro per aanvraag.

Artikel 14: minimumsubsidiebedrag

Indien na toetsing en berekening het subsidiebedrag lager dan 500,00 euro is, zal de subsidie niet toegekend worden.  

VI Betaling van het subsidiebedrag

Artikel 15: wijze van betaling

Het toegekende subsidiebedrag wordt in twee schijven betaald.
Een eerste schijf van 50 % van het toegekende bedrag wordt zo spoedig mogelijk na de subsidietoekenning als terugvorderbaar voorschot betaald.
Het saldo wordt betaald nadat de voorwaarden tot betaling van het saldo vermeld in de volgende artikels zijn vervuld.

Artikel 16: voorwaarden tot betaling van het saldo 

Binnen een termijn van 180 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van toekenning van de subsidie, moet de aanvrager een aanvraag tot betaling van het saldo samen met de volgende documenten indienen:

 • een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende afrekening van ontvangsten en uitgaven, facturen, schuldvorderingen en andere financiële verantwoordingstukken, gerelateerd aan de bedrijfsgerichte actie en aan de eerder ingediende offertes
 • een schriftelijk verslag met de nodige inhoudelijke verantwoordingstukken en beeldmateriaal als bewijs van de uitvoering van de bedrijfsgerichte actie
 • een bewijs van logovermelding van de provincie Limburg.

Indien uit de ingestuurde afrekening blijkt dat de uiteindelijke kosten voor het project lager liggen dan de oorspronkelijke offerte(s) (waarop de subsidie werd berekend), wordt de subsidie verhoudingsgewijs aangepast zodat de definitieve provinciale subsidie nooit hoger kan liggen dan het maximaal vastgelegde percentage vermeld in artikel 12 en het maximumsubsidiebedrag vermeld in artikel 13.

VII Verplichtingen na de toekenning van een subsidie

Artikel 17: verplichtingen na de toekenning

Indien in het kader van dit reglement aan de aanvrager een subsidie wordt toegekend verbindt deze zich ertoe:

 • de toegekende subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor deze werd toegekend
 • bij alle promotionele activiteiten met betrekking tot het gesubsidieerde project het logo van de provincie Limburg te gebruiken. In publicaties moet tevens de vermelding ”met financiële steun van de provincie Limburg” worden opgenomen
 • de deputatie steeds onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele projectwijzigingen.

VIII Controle en sancties

Artikel 18: controle op de aanwending van de toegekende subsidie

De provincie heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen bij de begunstigde van de subsidie die hem in het kader van dit reglement werd toegekend. De begunstigde verbindt er zich toe de nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van de provincie Limburg te aanvaarden.

Artikel 19: sancties

Indien de begunstigde één of meer verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement niet nakomt, kan de provincie het reeds betaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen, of in voorkomend geval beslissen tot het niet-betalen of het gedeeltelijk niet-betalen van de toegekende subsidie. Verder kan voor een periode vastgesteld door de deputatie de begunstigde uitgesloten worden om in de toekomst in aanmerking te komen voor subsidies van de provincie Limburg.

IX Slotbepalingen

Artikel 20: inwerkingtreding en geldigheidsduur

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 november 2017.

Artikel 21: interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden

Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit reglement worden behandeld door de deputatie.

Hasselt d.d. 2017-10-18

De provinciegriffier,
Renata Camps

De voorzitter,
Gilbert Van Baelen