De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Heb je een klacht over handelingen van het provinciebestuur?

De provincieraad stelde op 15 mei 2019 een reglement vast dat bepaalt welke klachten je kunt indienen en hoe ze behandeld worden.

Download het reglement van de provincieraad i.v.m. de klachtenbehandeling.

Welke klachten?

Je kunt als burger, vereniging of een andere overheid je ontevredenheid uiten door het indienen van een klacht over de wijze waarop het provinciebestuur in een bepaalde aangelegenheid heeft gehandeld, door een al of niet verrichte prestatie of beslissing, een optreden of een bejegening.

Het kan gaan over:

  • de handelingen van de bestuursorganen van de provincie Limburg
  • de handelingen van personeelsleden van de provincie Limburg
  • de handelingen van derden (firma's) die in opdracht van de provincie taken uitvoeren.

Onredelijke klachten, klachten over feiten van meer dan een jaar geleden, klachten waarover een gerechtelijke procedure of een georganiseerd administratief beroep loopt, klachten over beleidsbeslissingen of klachten die de intrekking of herziening beogen van een genomen beslissing, kunnen niet volgens dit klachtenreglement worden behandeld.

Hoe verloopt de procedure?

Om een onafhankelijke klachtenbehandeling te waarborgen, werd in het bestuur een klachtenbeheerder aangeduid. Hij staat, onafhankelijk van de dienst waarop de klacht betrekking heeft, in voor de naleving van het klachtenreglement. Hij zorgt ervoor dat iedere klacht op een correcte manier en tijdig wordt behandeld.

De procedure verloopt als volgt:

  • Een klacht dien je bij voorkeur in via dit online klachtenformulier (zie onderaan). Je kunt ook een brief of e-mail sturen naar de klachtenbeheerder (Griffie, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt - e-mail griffie@limburg.be). 
  • De klachtenbeheerder registreert je klacht.
  • Je ontvangt een ontvangstbevestiging en de klachtenbeheerder brengt je op de hoogte van de verdere procedure.
  • De leidinggevende van de betrokken dienst of een personeelslid onderzoekt de klacht. Indien hij zelf betrokken is, onderzoekt de provinciegriffier of een aangeduid personeelslid de klacht.
  • Binnen 25 werkdagen vanaf de ontvangst krijg je een antwoord.

Waar kun je terecht met andere klachten/meldingen?

Gemeente- of stadsbesturen

Het provinciebestuur staat NIET in voor het toezicht op gemeentebesturen.
Heb je een klacht over de dienstverlening of een beslising van het gemeente- of stadsbestuur?

In de eerste plaats kun je contact opnemen met het bestuur zelf om je klacht te formuleren:

  • Je kunt hiervoor terecht bij de informatieambtenaar, klachtenbehandelaar of ombudsdienst van het bestuur. De contactgegevens vind je meestal op de website van het bestuur. 
  • Je kunt ook een officiële brief met je klacht richten aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Krijg je daar geen afdoend antwoord, dan kun je voor klachten over de dienstverlening van jouw gemeente terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst en voor klachten over beslissingen van jouw gemeente bij de toezichthoudende overheid (het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur). Meer informatie over de klachtenbehandeling door de Vlaamse Ombudsdienst/het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur en hoe je een klacht kunt indienen bij deze diensten, vind je terug via hun websites.

Wegen, fietsroutenetwerk of waterlopen

Het provinciebestuur heeft geen provinciale wegen. De meeste wegen worden beheerd door de gemeente (gemeentewegen) of het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (gewestwegen).
Voor meldingen over wegen in Vlaanderen kun je terecht bij het Meldpunt Wegen. Jouw melding wordt dan automatisch doorgestuurd naar de bevoegde dienst.

Heb je een vraag of melding over een waterloop van 2de categorie gelegen in Limburg?
Je vindt meer informatie via het Meldpunt Water.

Het melden van problemen op het fietsroutenetwerk in Limburg doe je best rechtstreeks bij het Meldpunt Fietsrijk Limburg.

Klachtenformulier over handelingen van het provinciebestuur?

We gebruiken je e-mailadres enkel om je aanvraag te bevestigen.
Je gegevens geven we niet door aan derden.

Preciseer waarover jouw klacht gaat: vermeld bijvoorbeeld het dossier waarover het gaat, de naam van de betrokken directie, dienst, afdeling of instelling van het provinciebestuur, de concrete feiten of handelingen waarover je ontevreden bent ...