Provinciaal onderwijs

Het provinciaal onderwijs omvat twee scholen in het basisonderwijs, twaalf secundaire scholen, een centrum voor leerlingenbegeleiding en vier centra voor volwassenenonderwijs.

Provinciaal Steunpunt Onderwijs

Het Provinciaal Steunpunt Onderwijs biedt ondersteuning aan het brede onderwijsveld om elk kind, elke jongere te begeleiden op zijn/haar weg naar zijn/haar juiste plek in de samenleving.
Het Steunpunt richt zich daarom tot alle Limburgse scholen die een onderwijsopdracht realiseren en houdt rekening met hun noden en wensen, en dit complementair aan het Vlaams- en lokaal onderwijsbeleid.
De zorg voor optimale leer- en ontwikkelingskansen voor elk kind en elke jongere, en in het bijzonder de meest kwetsbare groepen, staat centraal.

Het uitgangspunt van de provincie Limburg is een net- en sectoroverschrijdende aanpak en integrale samenwerking. Zowel het Steunpunt Onderwijs als het Educatief Centrum faciliteren de netwerking en bouwen op die manier bruggen tussen onderwijs en maatschappelijke sectoren (tewerkstelling, welzijn, milieu, …).

Educatief Centrum Provincie Limburg

Het Educatief Centrum is een documentatie- en leermiddelencentrum, gespecialiseerd in materialen en methodieken rond gezondheid, Nederlands voor anderstaligen, wereldburgerschap en mondiale vorming, het welbevinden van kinderen en jongeren en opvoedingsondersteuning. Leerkrachten, studenten, lokale ambtenaren, vormingswerkers en andere geïnteresseerden kunnen materiaal lenen.

Je kunt er onder andere terecht boeiend les- en spelmateriaal dat jouw lessen, vormings- of overlegmomenten extra kruidt. Zowel inhoudelijk als methodisch.
De collectie bestaat uit meer dan 10.000 werken: boeken, kits, educatieve spelen, prenten, testen, cd’s en dvd’s, cursussen, mappen, losbladige werken, …

Behalve het lenen van lesmateriaal kun je in het centrum ook terecht voor inhoudelijke begeleiding en ondersteuning rond tal van onderwerpen. Op regelmatige basis organiseert het Educatief centrum vormingen over het gebruik van de leermiddelen.

Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het Provinciaal CLB ondersteunt kleuter-, lagere en secundaire scholen van het provinciaal, stedelijk of gemeentelijk onderwijs. Het CLB kan leerlingen begeleiden op vier domeinen:

Het CLB werkt hoofdzakelijk op vraag van leerlingen, ouders of leerkrachten. Elke vraag is belangrijk en verdient aandacht. Veel vragen kunnen door een goede samenwerking school-ouders-leerling beantwoord worden.