De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
inkom vakantiepark Goolderheide

Openbaar onderzoek PRUP “toeristisch recreatief knooppunt type IIa ‘Goolderheide’ te Bocholt”

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) heeft betrekking op de uitbreiding van het bestaand vakantiepark Goolderheide te Bocholt. Naar aanleiding van een voorwaardelijk positief planologisch attest (op 29 november 2012 afgeleverd door de deputatie) wordt er een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld.

Het recreatiedomein Goolderheide is in het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) geselecteerd als een toeristisch-recreatief knooppunt. Dit betekent dat het plangebied van provinciaal niveau is.

Vakantiepark Goolderheide wenst zijn toeristisch-recreatief aanbod te verruimen om de economische rendabiliteit van het bedrijf te verzekeren en te stabiliseren. Goolderheide wil dit doen door een bijkomend aanbod aan verblijfsaccommodaties te voorzien, indoor-zwemvoorzieningen te bouwen en faciliteiten te ontwikkelen om in te spelen op zakentoerisme. Het streven naar een goede landschappelijke inpassing in de omgeving en het voorzien van de nodige buffering is hierbij een uitgangspunt. Met de nodige aandacht voor het behoud van het groene karakter van het vakantiedomein wordt de geplande ontwikkeling voorzien aansluitend op en ten oosten van het huidige terrein op een 10 ha bebost terrein. In navolging van het planologisch attest wordt ook het noordelijk gedeelte met enkele aan het vakantiepark gekoppelde activiteiten mee opgenomen (nl. parking, voetbalveld, stallen voor dieren, …). Deze zijn zonevreemd gelegen in (herbevestigd) agrarisch gebied en worden herbestemd naar recreatiegebied. Voor de herbestemming van deze zonevreemde recreatieve activiteiten en de inname van het bebost gebied wordt in een planologische compensatie voorzien.

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 14 augustus 2017 t.e.m. 12 oktober 2017, zal het ontwerp Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor jou ter inzage liggen in het gemeentehuis, Dorpstraat 16, 3950 Bocholt. Je kunt het dossier elke werkdag tijdens de kantooruren inkijken.

De ontwerpplannen kun je eveneens online raadplegen.

Infomarkt

Op donderdag 14 september 2017 van 18 tot 20 u. organiseren wij een informatiemoment in cultureel Centrum De Kroon, Nevenplein 1, 3950 Bocholt.
Op deze infomarkt zullen medewerkers van de provincie Limburg en het studiebureau ANTEA klaarstaan om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Opmerkingen of bezwaren?

Tot en met 12 oktober 2017 kun je schriftelijke opmerkingen en suggesties over het ontwerp PRUP per aangetekende brief bezorgen aan:

Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening
Ruimtelijke Ordening
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Je kunt jouw schriftelijke opmerkingen eveneens digitaal bezorgen aan de Procoro op het e-mailadres procoro@limburg.be
Bovendien kun je je bezwaarschrift tijdens de kantooruren, zowel in het provinciehuis in Hasselt (Universiteitslaan 1, t.a.v. de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening) als in het gemeentehuis van Bocholt, tegen ontvangstbewijs afgeven.

Bij de schriftelijke opmerkingen en suggesties moet je duidelijk aangeven:

  • jouw naam en adres
  • de verwijzing naar het betreffende onderwerp en de vindplaats (bijvoorbeeld plan, bladzijde).

Meer info

Ruimtelijke Planning en Beleid
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Tel: 011 23 83 45
E-mail: roplangroep@limburg.be
Website: www.limburg.be/ruimtelijkeordening

Nieuws

donderdag, 21 september 2017
Stratenplan met aanduiding nieuwe weg
Op woensdag 20 september lag de voorlopige vaststelling van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) inzake de noordoostelijke omleidingsweg in Tongeren voor aan de provincieraad. “Dit...
donderdag, 21 september 2017
Op voorstel van Inge Moors, gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening, lag het voorlopige ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ontwikkeling van Hengelhoef voor aan de provincieraad van 20 september...
vrijdag, 25 augustus 2017
Op donderdag 24 augustus 2017 heeft de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V) en gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove (sp.a) de...